Verhoogde instroom Japanse Uitkering (JU) en uitkering Birma-Siam spoorlijn


Sinds het begin van 2015 worden wij geconfronteerd met een verhoogde instroom van aanvragen in het kader van de Japanse Uitkering (JU) en de uitkering wegens het verplicht werken aan de Birma-Siam spoorlijn. In beginsel  kunnen deze eenmalige uitkeringen nog steeds worden aangevraagd.  Maar om een teleurstelling op voorhand te voorkomen willen wij u op het volgende attenderen. Op een enkele uitzondering na blijken deze aanvragen reeds in het verleden te zijn gehonoreerd en de uitkeringen reeds uitbetaald hetzij aan aanvrager zelf, hetzij aan een van de ouders, hetzij aan een derde.

Bent u na het lezen van deze informatie niettemin van mening dat u in aanmerking komt voor deze uitkering(en) verzoeken wij u de naam , voorletters en geboortedatum van degene, waaraan het recht op de uitkering wordt ontleend te verstrekken alsmede uw adresgegevens. 

Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar hetgeen hierover op deze website vermeld staat onder :
Pensioenen & uitkeringen